Politică de Confidențialitate

Prezentul document descrie politica al Cabinet de avocat și traducător Vișoiu Ruxandra [înființat prin Decizia nr.105/17.01.2017 a Baroului Bucuresti și funcționând în conformitate cu Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, având sediul în Romania, Bucuresti, sector 6, Str. Zboina Neagră, nr.8-10, bl.91-95, sc.3, et.2, ap.99, având Codul Unic de Înregistrare 33825969] (denumită în continuare „Societatea”)] de a utiliza și proteja datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite de legislația în vigoare).

Exercitarea drepturilor, conform Cap. IV, se poate face prin transmiterea unui mesaj către Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Data protection officer) la adresa de e-mail office@rrpb.ro. Solicitările se soluționează în termenul legal.

Cap. I – Datele colectate

Art. 1 – În vederea îndeplinirii activității comerciale, Societatea colectează date cu caracter personal prin următoarele mijloace:

 1. Informații pe care le primim de la Utilizatorii ce își creează un cont:
 • În vederea comunicării cu utilizatorii, Societatea colectează informații cu privire la adresa de e-mail, nume și prenume, împreună cu situația sa particulară prin formularul de contact. Aceasta este intermediul de individualizare a fiecărui Utilizator și de a răspunde punctual problemelor comunicate de Utilizator. Răspunsurile se transmit pe bază de e-mail.
 • În vederea programării unei consultații pentru clienți, Societatea colectează informații cu privire la adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon, adresa de resedință și situația particulară a clientului prin intermediul paginii de programare.
 • În vederea îmbunătățirii Interfeței, Societatea colectează date statistice prin intermediul cookies. În acest sens, a se vizita Politica de cookies.

Cap. IICum prelucrăm aceste informații? (scopul prelucrării)

Art. 2 – Societatea stochează și prelucrează aceste date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Formulare și transmitere de răspunsuri punctuale la problemele expuse de Utilizatori.
 • Programarea consultației virtuale și transmiterea de link-uri pentru sala de sedință virtuală.
 • Organizarea și studierea datelor statistice (e.g. analizarea fluxurilor de utilizatori pentru îmbunătățirea Interfeței).
 • Întocmirea documentelor legale necesare fiscalizării plăților efectuate.

Art. 3 – Societatea prelucrează datele cu caracter personal în temeiul acordului persoanei vizate, în virtutea executării obligațiilor contractuale sau pentru executarea unei obligații legale.

Cap. III – Durata prelucrării

Art. 4 – Societatea stochează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii unor obligații legale sau până la momentul ștergerii utilizatorului, retragerea consimțământului sau prin exercitarea dreptului la uitare. Conturile utilizatorilor care nu au mai fost utilizate timp de 5 ani, vor fi șterse în mod automat.

Cap. IV – Drepturile Persoanelor Vizate

Art. 5 – Conform Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal, Societatea recunoaște și garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

 1. Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Societății cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui beneficiar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 4. Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau nu are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
 5. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimțământului și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • exercitarea dreptului de opoziție și inexistența unor motive legitime care să prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 6. Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată poate solicita restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Societății verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  • în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care Societatea verifică dacă există alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.

Cap. V – Transferul datelor către terțe persoane

Art. 6 – Societatea nu transferă datele cu caracter personal către alți operatori fără notificarea sau cererea prealabilă a persoanei vizate.

Art. 7 – Societatea poate transfera informații către alte societăți afiliate, furnizorilor de servicii sau altor parteneri care le procesează în numele Societății, pe baza instrucțiunilor Societății și asigurând nivelul de securitate conform legislației in vigoare. Aceste societăți pot oferi servicii globale, inclusiv asistență pentru clienți, tehnologia informației, plăți, vânzări, marketing, analiza de date, cercetare si sondaje.

Art. 8 – Toți colaboratorii societății au implementat și respectat standardele de protecție a datelor cu caracter personal impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 9 – Societatea poate păstra sau dezvălui informații transmise în vederea respectării prevederilor legale, a procedurilor legale sau pentru a răspunde unei cereri din partea autorităților publice. De asemenea, poate folosi datele pentru a-și exercita drepturile legale, pentru a se apăra în cadrul acțiunilor judiciare sau pentru a preveni, detecta sau raporta activități ilegale, precum fraudă, abuzuri, încălcări ale termenilor și condițiilor sau amenințări la adresa securității Societății sau siguranței fizice a oricărei persoane.

Cap. VI – Securitatea informațiilor

Art. 10 – Societatea lucrează pentru a păstra datele în siguranță. În acest sens, utilizează o combinație de controale tehnice, administrative și fizice pentru a menține securitatea datelor procesate? Cu toate acestea, nu există nicio metodă de transmitere sau de stocare a datelor care să fie complet sigură. Pentru orice lămurire suplimentară legată de securitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@rrpb.ro

Art. 11 – În conformitate cu Regulamentul European, Societatea urmărește, identifică, înregistrează, arhivează și raportează, acolo unde este cazul, toate incidentele de securitate.

Cap VII – Autoritățile competente

Art. 12 – Notificările cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi transmise Societății printr-un mesaj la adresa de e-mail office@rrpb.ro, în atenția Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (Data protection officer).

Art. 13 – De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu privire la prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal prin tranmiterea unei notificări la sediul autorității: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.