Termeni și condiții

Art. 1. Dispoziții generale

1.1. Cabinet de avocat și traducător Vișoiu Ruxandra [înființat prin Decizia nr.105/17.01.2017 a Baroului București și funcționând în conformitate cu Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, având sediul în Romania, Bucuresti, sector 6, Str. Zboina Neagră, nr.8-10, bl.91-95, sc.3, et.2, ap.99, având Codul Unic de Inregistrare 33825969] (denumită în continuare „Societatea”)].
1.2. Site-ul http://www.rrpb.ro/ (denumit în continuare „Interfața”) este reprezentarea grafică, on-line a Societății, împreună cu oferta de servicii și produse ale acesteia. Întregul conținut al platformelor on-line constituie proprietatea Societății în condițiile explicate în prezentul document. Interfața funcționează ca o prezentare generală a serviciilor oferite de Societate, cât și ca o platformă de programare on-line de consultații.
1.3. Prezentul document (denumit în continuare „Documentul” sau „Termeni și Condiții”) stabilește termenii și conditiile în care se poate accesa Interfața de către utilizatori („Utilizatori”) și condițiile în care se vor desfășura participările la tombolele de orice natură între Interfață și participanți („Participanți”). Prin accesarea Interfeței, se presupune citirea integrală, întelegerea, acceptarea și aderarea Utilizatorului la prezentul Document.
1.4. Conținutul Interfeței se referă la fiecare element de text, imagine, audio-video, mod de aranjare în pagină, elemente de coding care se regasesc pe Interfață. În ceea ce privește conținutul Interfeței, copierea, reproducerea și folosirea conținutului în interese proprii, fără acordul expres, prealabil și scris al Societății, acestea sunt strict interzise și se pedepsesc conform legii.
1.5. Imaginile oferite pe Interfață sunt cu titlu de prezentare.
1.6. În condițiile în care Utilizatorul nu este de acord/ nu acceptă prezentele Termeni și Condiții, acesta renunță la dreptul său de a accesa și de a se utiliza serviciile și produsele oferite de Societate.

Art. 2. Definiții

2.1. Administrator – Societatea, titularul dreptului de proprietate asupra Interfeței și a drepturilor de proprietate intelectuală.
2.2. Colaboratori externi– persoane fizice sau juridice care oferă servicii conexe Administratorului, pentru a facilita folosirea Interfeței de către Utilizatori și Clienți, inclusiv alți specialiști în domeniu, care pot furniza consultanță specifică solicitată de Client. Cu titlu de exemplu, dar nelimitativ: servicii de contabilitate, dezvoltatori web, alte profesii și specialiști.
2.3. Conținut – orice document aflat pe Interfață, precum și fragmente/porțiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc – inclusiv, dar fără a se limita la: text, grafică, sunet, imagine, film, programe, cod.
2.4. Cracking sau hacking – trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau peste alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator.
2.5. Clienți – Utilizatori ai Interfeței care efectuează programarea unei consultații prin intermediul Interfeței și o plătesc.
2.6. Serviciu – furnizarea către Utilizatori a accesului la platforma on-line a Societății pentru efectuarea programării unor consultații cu membrii echipei sau Colaboratorii Externi ai Societății.
2.7. Termeni și Condiții de utilizare ai Interfeței – acordul încheiat între orice persoană, fizică sau juridică, care vizitează, accesează, sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciile Societății, în calitate de proprietar și administrator al Interfeței și de furnizor al Serviciilor. Acest acord stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa Interfața, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Interfeței.
2.8. Utilizator – persoana care accesează Interfața și acceptă Termenii și Condițiile Interfeței. Orice utilizator poate deveni Client.

Art. 3. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

3.1. Accesarea Interfeței, a oricărei pagini din acesta și/sau a Serviciilor, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor, precum și a oricărei prevederi din acesta. Neacceptarea acestui Document, ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Interfeței.

Art. 4. Drepturi de autor

4.1. Conținutul Interfeței este proprietatea exclusivă a Societății sau este folosit de Societate în conformitate cu legislația în vigoare sau cu acordul titularului.
4.2. Societatea garantează Utilizatorului acces limitat pe Interfață, în interes personal, respectiv vizualizarea activității curente a Societății și posibilitatea programării unei consultații. Utilizatorul nu are dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral Interfața, de a reproduce parțial sau integral Interfața, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Interfața în orice altă manieră, fără acordul prealabil scris al Societății.
4.3. Bazele de date, programele, elementele de grafică, sunt proprietatea Societății, sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul Interfeței și sunt protejate de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Modificarea Interfeței și a Documentului

5.1. Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment conținutul Interfeței, modul de funcționare al acestuia, tipul de informații afișate pe Interfață, precum și Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă a Utilizatorului și fără a fi necesar un acord expres al Utilizatorului în acest sens.
5.2. Modificările vor fi aduse la cunoștința Utilizatorului prin simpla afișare pe Interfață și vor fi socotite ca fiind acceptate de către Utilizator, dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe Interfață.
5.3. Este de datoria Utilizatorului să viziteze periodic prezentul Document pentru a verifica Termenii și Condițiile pe care este obligat să le respecte.

Art. 6. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

6.1. Prin accesarea și utlizarea Serviciilor oferite de Interfață, Utilizatorul acționează ca persoană majoră, așa cum reiese din legislația statului în care este domiciliat.
6.2. Utilizatorul se obligă că:

a) nu va modifica, distribui, copia, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestei Interfețe, decât în conformitate cu Termenii și Condițiile, precum și cu legislația aplicabilă.
b) nu va desfășura și nu va permite activitatea de cracking, hacking sau a atacurilor din categoria „refuzul serviciului” (i.e. interferență cu serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server). Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță, conform dispozițiilor civile și penale aplicabile.

6.3. În cazul în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă Termenii și Condițiile de utilizare, sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod Interfeței, Administratorul poate restricționa accesul Utilizatorului pe Interfață, fără o notificare prealabilă.
6.4. Restricționarea poate însemna:

a) ștergerea mesajelor al căror conținut nu respectă Termenii și Condițiile Interfeței
b) ștergerea opțiunilor definite și interzicerea accesului la Serviciile Interfeței

6.5. Restricționarea accesului Utilizatorului poate fi precedată de avertismente, după caz, beneficiu aflat la aprecierea exclusivă a Administratorului.
6.6. Societatea va depune eforturi ca Interfața să fie sigură și să funcționeze fără probleme.
6.7. Orice plângere cu privire la calitatea și experiența avută pe Interfeței trebuie adresată Administratorului.

Art. 7. Drepturile si obligațiile Clientului

7.1. Clientul declară că a luat la cunoștință despre Serviciul prestat de Societate, respectiv furnizarea de consultații cu privire la procedurile si/sau legislatia română, îăn limita previzibilității și experienței echipei. Totodată, Clientul a luat la cunoștință că Societatea poate mandata Colaboratori externi cu experiență în domeniul cerut pentru susținerea consultațiilor.
7.2. În vederea creării progamării on-line, Clientul se obligă să transmită datele de identificare și contact în mod corect și complet, inclusiv, dar nelimitat la nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail și alte elemente necesare alocării persoanei care va susține consultația.
7.3. Clientul este pe deplin responsabil pentru autenticitatea datelor de identificare transmise.
7.4. Societatea va folosi datele furnizate de Client conform Politicii de Prelucrare a datelor cu caracter personal.
7.5. Consultația are o durată de 50 de minute și este programată la ora și data selectate de către client, din calendarul pus la dispoziție on-line.
7.6. Consultația nu este înregistrată, însă Clientul are dreptul de a solicita înregistrarea acesteia.
7.7. Anularea consultației se poate face în termen de 24 de ore de la momentul programării, fără costuri. După trecerea termenului de 24 de ore, va fi percepută o penalizare de 20% din costul consultației. Consultațiile anulate cu mai puțin de 24 de ore înainte de efectuarea acestora sunt nerambursabile.
7.8. Clientul nu va fi rambursat sau reprogramat în cazul în care solicită acest aspect cu mai puțin de 24 de ore înainte de ora și data programate.
7.9. Clientul a luat la cunoștință că dreptul de proprietate intelectuală și orice drepturi conexe cu privire la materialele primite prin intermediul Consultației aparțin și rămân proprietatea Societății.
7.10. Clientul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor, datelor, ideilor și a documentelor care sunt transmise odată cu livrarea consultației.
7.11. Limita resposabilității Societății pentru orice pagubă rezultată în urma unei consultații este limitată la valoarea consultației plătită de Client.

Art. 8. Drepturile și obligațiile Societății

8.1. Societatea are dreptul de a restricționa accesul oricărei persoane pe Interfață, atât pentru motive obiective, cât și pentru motive subiective.
8.2. Societatea nu se face răspunzătoare pentru nicio inexactitate sau eroare, nici pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de utilizarea Interfeței și/sau consultației.
8.3. Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, solicitări neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Interfeței, Societății, a colaboratorilor externi, sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.
8.4. Societatea, precum și colaboratorii externi, exclud orice sugestie sau garanție că:

a) serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori
b) eventualele defecte vor fi corectate
c) serviciul sau serverul pe care îl pune la dispoziția utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor și nu pot fi responsabili de vreo acțiune pe care o întreprinde pe baza respectivelor informații sau a serviciului.

8.5. În nicio circumstanță Societatea, precum nici colaboratorii externi nu pot fi responsabili pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate exclusiv, în orice fel, de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestei Interfețe sau site-uri web în legătură cu acesta.
8.6. Societatea nu garantează exactitatea și completitudinea materialelor, produselor software și serviciilor de pe această Interfață. Societatea își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără anunț prealabil, materialele și serviciile de pe Interfață. Societatea nu își ia angajamentul de a actualiza la zi materialele și serviciile de pe Interfață.
8.7. De asemenea, Utilizatorul și Clientul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidențialității informațiilor pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile Interfeței. Administratorul nu are nicio responsabilitate față de informațiile publicate sau transmise pe Internet ori prin orice alt mijloc de comunicare de Utilizatorii acestei Interfețe.
8.8. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze în justitie împotriva Societății, precum și colaboratorii externi, cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului de către utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Interfață, precum și colaboratorii externi, ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni și condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

Art. 9. Forța majoră și cazul fortuit

9.1. Administratorul nu va fi în niciun fel răspunzător față de Utilizator sau Client și este scuzat de orice eșec de a livra sau de a executa sau de întârzierile cauzate în livrare sau executarea contractului ca urmare a unor cauze dincolo de puterea sa de control, inclusiv, dar fără a se limita la: acțiuni guvernamentale, incendii, întreruperi de muncă, penurie, război, terorism, tulburări civile, probleme de logistică, întreruperi ale energiei electrice, ale comunicațiilor, ale furnizorului de servicii Internet sau defecțiuni aferente serviciilor de găzduire sau întârzieri datorate furnizorilor de echipament hardware-ul sau sisteme software, negarea serviciilor ca urmare a unor atacuri, intruziune malware, atacuri tip hacking, acte ale unor terți din afara controlului Administratorului, dezastre naturale, inclusiv modificări ale capacității Administratorului de a oferi serviciile conform obiectului și / sau prețului stabilit ca urmare a unor modificări legislative sau a politicilor Colaboratorilor externi sau guvernamentale.

Art. 10. Notificarea

10.1. Fără a limita aplicabilitatea art. 5.2., Utilizatorii pot fi informați de Societate prin transmiterea de notificări electronice (pop-up-uri, texte incluse in Interfață etc.), e mail uri, mesaje tip SMS, contactare telefonică directă pentru transmiterea mesajelor.
10.2. Comunicarea este opozabilă dacă este efectuată conform art. 11.1. Notificarea se prezumă a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate în scris.

Art. 11. Conciliere și litigii

11.1. Orice plângere sau nemulțumire cu privire la funcționarea a Interfeței trebuie transmisă, în scris la adresa de e-mail office@rrpb.ro. Societatea va investiga plângerea în termen de 30 de zile de la primire.
11.2. Orice conflict apărut între Utilizatori sau Participanți și Societate se va rezolva pe cale amiabilă, prin înțelegere între părți.
11.3. Interpretarea și aplicarea Termenilor și Condițiilor se va face conform legii române. În cazul unor contradicții între versiunea în limba română și orice altă limbă, versiunea în limba română va prevala.
11.4. În cazul în care conflictul nu este soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din Municipiul București, respectiv Judecătoriei sectorului 6 București sau instanței superioare corespunzătoare.

Art. 12. Protecția datelor personale

12.1. Datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legislația în vigoare. Politica de confidențialitate a Societății este disponibilă la secțiunea Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Art. 13. Utilizare și răspundere

13.1. Societatea va permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe Interfața exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în copii a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și altor anunțuri de proprietate prezente în original.
13.2. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acestă Interfață, reproducerea acestora, afișarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale altele decât cele pentru care a fost realizată Societatea. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site web sau în orice mediu computerizat legat în rețea. Materialele de pe acesta Interfață sunt protejate. Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni duce automat la anularea dreptului de a utiliza acest Interfață și obligația de a distruge deîndată toate materialele descărcate sau imprimate.
13.3. Utilizatorul își asumă faptul că folosirea serviciului pus la dispoziție de Interfață se va face numai cu bună-credință și în conformitate cu legislația în vigoare.
13.4. În cazul în care Utilizatorul are neclarități sau dorește mai multe informații cu privire la prezentul document, acesta poate transmite un e-mail la: office @rrpb.ro