Instituțiile Uniunii Europene

În cuvintele lui John Bruton, fost ambasador al Uniunii Europene, această uniune/alianță între state reprezintă cea mai de succes invenție apărută în numele păcii internaționale. Cu toate acestea, se cunoaște prea puțin despre componența sa, modul său de funcționare sau chiar scopul și fundamentul UE.

Astfel, valorile UE sunt demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului. Prin aceste valori, Uniunea Europeană își propune să promoveze pacea și bunăstarea cetățenilor săi, să ofere securitate și justiție și să asigure o dezvoltare durabilă a celor 27 de state membre.

Dar cum funcționează această uniune de țări? Cine sunt oamenii din spatele steagului UE și care este rolul instituțiilor formate în cadrul Uniunii Europene?

În continuare vom discuta despre cele 7 instituții UE, componența și atribuțiile lor.

Parlamentul European

Realizează un rol legislativ și bugetar alături de Consiliu. Astfel, Parlamentul are aptitudinea de a vota alături de Consiliu propunerile legislative formulate de către Comisie și de a vota bugetul UE. De asemenea, Parlamentul European exercită și un control democratic asupra tuturor instituțiilor UE și analizează petițiile formulate de către cetățenii statelor membre.

Este singura instituție din cadrul UE ai cărei membri sunt aleși în mod democratic prin vot universal direct, liber și secret pentru un mandat de 5 ani. Numărul acestora este de 705 (fiecare stat membru beneficiind de minim 6 membri si maxim 96 – Germania are cel mai mare număr de reprezentanți, iar Malta cel mai mic) și sunt organizați în grupări în funcție de orientarea politică a acestora.

Președintele acestei instituții este ales pentru un mandat de 2 ani și 6 luni de către Parlament chiar dintre membri acestuia.

Sediile Parlamentului European se află la Strasbourg, Brussels si Luxembourg.

În relația cu celelalte instituții:

  • cu Comisia Europeană: alege președintele Comisiei Europene și aprobă întregul colegiu al comisarilor, poate recurge la o moțiune de cenzură împotriva Comisiei pentru a o obliga să demisioneze, adresează întrebări în vederea lămuririi diverselor situații, revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere să propună acte legislative.
  • cu Banca Centrală Europeană: discută politicile monetare, cu Consiliul, adresează întrebări în vederea lămuririi diverselor situații.

Comisia Europeană

Această instituție poate fi asemănată cu guvernele de la nivel național, datorită rolului executiv pe care îl are. Astfel Comisia implementează politicile și bugetul adoptate la nivelul UE și apără interesele generale ale Uniunii. Aceasta are un rol deosebit de important în privința legilor adoptate la nivelul UE, deoarece este singura instituție care poate propune acte legislative, precum și proiecte de buget, ce vor fi trimise spre aprobare Parlamentului și Consiliului. De asemenea, Comisia are responsabilitatea de a se asigura că legislația UE se aplică în mod adecvat în toate statele membre, fiind numită și ”gardianul tratatelor”.

Este alcatuită din comisari aleși dintre resortisanții statelor membre. Președintele Comisiei este propus de către Consiliul European, urmând a fi validat de către Parlament.

Consiliul (Uniunii Europene)

Exercită funcțiile legislativă și bugetară alături de Parlament. De asemenea, Consiliul reprezintă guvernele statelor membre, fiind alcătuit din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, împuternicit să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot. Pe lângă funcțiile legislativă și bugetară, Consiliul coordonează politicile țărilor din UE, are iniţiativă legislativă cu privire la politica externă și de securitate a UE și încheie acorduri între UE și alte țări sau organizații internaționale.

Presedinția Consiliului este asigurată de reprezentanții statelor membre după un sistem de rotație egal. Astfel, la începutul fiecărui semestru președinția Consiliului se schimbă. România a deținut pentru prima dată presedinția Consiliului UE în perioada ianuarie-iunie 2019.

Sediul Consiliului este la Brussels.

Parlamentul, Comisia și Consiliul UE sunt instituțiile care participă în procesul decizional  la nivelul UE.

Consiliul European

Este un organism cu rol politic. Acesta reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările UE. În principal, Consiliul European definește orientările si prioritățile politice generale ale UE, definește politica exernă și de securitate a UE, și desemnează și numește candidați în anumite funcții la nivelul UE. Consiliul European nu are un rol legislativ, deci nu va putea adopta, vota sau negocia legi la nivelul UE.

Este alcătuit din șefii de stat și de guvern ai țărilor UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene. În privința funcționării, Consiliul European se reunește prin summituri, care se organizează de 4 ori pe an.

Sediul Consiliului European se află la Brussels.

Această instituție nu trebuie confundată cu Consiliul Europei (organizație cu atribuții în materia drepturilor omului, ce nu este o structură instituțională din cadrul UE) și nici cu Consiliul UE (acesta fiind descris la punctul 3).

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Este alcătuită din Curtea de Justiţie și Tribunal și îndeplinește funcția judecătorească în cadrul UE. În acest sens, CJUE asigură respectarea dreptului UE de către statele membre, precum și interpretarea și aplicarea tratatelor. De asemenea, cetățenii statelor membre se pot adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene atunci când consideră că li s-a produs o vătămare de către o instituție a UE sau de către angajații acesteia. Ei se pot adresa în mod indirect CJUE prin intermediul instanțelor naționale, sau în mod direct, sesizând Tribunalul CJUE. Hotărârile CJUE sunt obligatorii şi nu pot fi atacate în faţa niciunei alte autorităţi.

Curtea de Justiție este compusă din câte un judecător pentru fiecare stat membru şi este asistată de avocați generali, iar Tribunalul cuprinde cel puțin un judecător din fiecare stat membru. Începând cu 1 septembrie 2019 Tribunalul va fi alcatuit din cel puţin 2 judecatori din fiecare stat membru.

Sediul acesteia se află la Luxembourg.

Banca Centrală Europeană (BCE)

Este instituția financiar-bancară a Uniunii Europene și este banca centrală a celor 19 țări din Uniunea Europeană care au adoptat moneda euro. De asemenea, BCE colaborează și cu celelalte bănci centrale ale statelor membre UE care nu au adoptat euro și împreună formează Sistemul European al Băncilor Centrale. Principalele atribuții ale BCE sunt supravegherea stabilității monedei euro, conservarea puterii de cumpărare a monedei unice, definirea politicii europene a intereselor și controlul rezervelor de bani.

BCE are sediul la Frankfurt.

Curtea de Conturi

Reprezintă instituția de control și audit a UE. Aceasta, în colaborare cu Comisia Europenă se ocupă cu supravegherea modului în care au fost folosite fondurile și ajută la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE. Astfel, Curtea de Conturi verifică toate persoanele sau instituțiile care gestionează sau administrează fonduri europene și raportează eventualele fraude.

Curtea Europeană de Conturi verifică dacă fondurile UE sunt colectate și utilizate corect și ajută la îmbunătățirea gestiunii sale financiare. Astfel, modul de lucru al Curții se bazează pe 3 tipuri de audit, astfel:

  • audit financiar
  • audit de conformitate
  • audit al performanței

Este alcătuită dintr-un reprezentant din fiecare stat membru al UE și are sediul la Luxemburg.  

 Zanfirache Diana-Andreea & Mălina-Alexandra Trifu

Legal Interns – R&R Partners Bucharest

Dacă dorești să obții cetățenia română, nu rata eBookul nostru publicat pe Amazon. Acesta te va ajuta în pregătirea pentru examenul de cetățenie, mai multe detalii aici.


Leave a comment