Dacă te-ai decis să te căsătorești în România, atunci ar trebui să știi că, înainte de a efectua toate formalitățile și de a te bucura de acest eveniment important, ai libertatea de a alege un regim matrimonial împreună cu soțul/soția.

Ce este un regim matrimonial?

Regimul matrimonial reprezintă modalitatea în care bunurile tale, cât și ale soțului, vor fi gestionate odată ce va veți căsători. Este de reținut faptul că nu poate există căsătorie fără regim matrimonial.

Există mai multe tipuri de regimuri?

Da. Codul civil, cel care reglementează relațiile de familie, prevede mai multe tipuri de regimuri matrimoniale, în funcție de dorințele și interesele fiecărui soț: regimul comunității legale, al separației de bunuri sau al comunității convenționale.

1. Ce reprezintă comunitatea legală?

Regimul comunității legale guvernează căsătoriile asupra cărora nu s-a optat pentru unul dintre celelalte 2 regimuri. Regimul comunității legale reprezintă regula și este cel mai des întâlnit regim. Cu alte cuvinte, dacă nu ai ales să închei o convenție matrimonială prin care să stabilești că va doriți separația de bunuri sau comunitatea convențională, automat căsătoria va avea comunitatea legală că regim matrimonial.

Comunitatea legală se definește prin gestionarea tuturor bunurilor dobândite după încheierea căsătoriei în comun. Acest fapt semnifică o proprietate în devălmășie a celor doi soți – adică nu există o cota stabilită asupra bunurilor respective, nu va există o cota de proprietate de 50% a soțului și o cota de 50% a soției. Ambii soți sunt titluari ai dreptului de proprietate și stăpânesc bunul în comun.

În continuare, vă vom prezența câteva informații despre acest regim.

a. Toate bunurile vor fi considerate comune în timpul regimului comunității legale?

Nu, există și excepții prevăzute expres de Codul Civil.

Spre exemplu, bunurile de uz personal (mașînă proprie, produse cosmetice, îmbrăcăminte) sau bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensămanuscrisele științifice sau literareschițele și proiectele artisticeproiectele de invenții și alte asemenea bunuri sunt considerate a fi bunuri proprii.

b. Ce tip de acte pot fi încheiate de către soți în legătură cu bunurile comune?

Pot fi încheiate mai multe tipuri de acte, însă fiecare comportă reguli diferite:

  • Acte de conservare ( prin care se preîntâmpina pierderea unui drept; ex. pentru a nu fi pierdut dreptul de proprietate asupra imobilului, se introduce o acțiune în revendicare contra unui terț posesor)
  • Acte de folosință (ex. se utilizează mașînă de către soț, fără a fi necesar și consimțământul expres al celuilalt soț, cu excepția schimbării destinației bunului)
  • Acte de administrare (prin care se tinde la punerea în valoare, la normală folosire și exploatare a unui bun sau a unui patrimoniu, fără înstrăinarea lui; ex. unul dintre soți încheie un contract de locațiune asupra unui imobil și încasează chiria lunară a acestuia)
  • Acte de înstrăinare (ex. se vinde un bun comun, însă acest fapt se poate realiza doar cu acordul ambilor soți)
  • Acte de grevare (ex. unul dintre soți instituie ipotecă asupra casei, act care se realizează cu acordul ambilor soți)

! Știați că veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie obținute în cadrul asigurărilor sociale, venituri cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală sunt considerate a fi bunuri comune, însă doar în ipoteza în care creanță privind încasarea acestora devine scadență în timpul comunității?

2. Ce reprezintă regimul separației de bunuri?

Regimul separației de bunuri semnifică proprietatea exclusivă a fiecărui soț cu privire la bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei, cât și cele dobândite în nume propriu în timpul căsătoriei.

Această alegere se realizează prin încheierea unei convenții matrimoniale sub formă unui înscris autentificat de notar, dat cu consimțământul ambelor părți, personal sau prin mandatar. Efectele convenției matrimoniale se vor produce fie de la dată încheierii căsătoriei, fie la dată prevăzută de părți în cazul în care optează pentru schimbarea regimului matrimonial în timpul căsătoriei.

a. Cum vom ști dacă un bun este propriu sau comun?

Aici intervine notarul public. El va întocmi un inventar asupra bunurilor mobile corporale pentru a ști titularul dreptului de proprietate al fiecărui bun.

b. Pot să mă folosesc de un bun propriu al celuilalt soț?

Da, însă vei avea calitate de uzufructuar, dacă celălalt soț nu se împotrivește. De pildă, vei efectua reparațiile necesare pentru conservarea bunului, dacă se va întâmplă ceva asupra bunului.

c. Pot fi ținut de obligațiile pe care și le asumă celălalt soț?

Că regulă, nu. Însă ei vor fi ținuți solidar pentru cheltuielile obișnuite ale căsătoriei, obligațiile legate de creșterea și de educarea copiilor.

3. Dar comunitatea convențională?

Regimul comunității convenționale semnifică o derogare de la comunitatea legală. În momentul în care închei convenția matrimonială, ai libertatea de a derogă de la mai multe reguli ce guvernează regimul comunității legale.

Spre exemplu, poate că dorești împreună cu soțul tău să încheiați de comun accord anumite acte de administrare (mai sus am discutat despre faptul că un act de administrare poate fi încheiat fără acordul ambilor soți în timpul comunutatii legale) sau să incluzi anumite bunuri proprii dobândite înainte sau după căsătorie în regimul bunurilor comune, cu unele excepții.

Mai pot să modific regimul matrimonial?

Da, cu siguranță, însă doar după trecerea unui termen de cel puțîn un an de la dată încheierii căsătoriei, în cazul unei modificări convenționale. În acest sens, fie poți să modifici, fie să îl înlocuiești regimul matrimonial existent cu un altul, depinde de alegerea soților.

Dacă discutăm despre modificarea judiciară, această are aplicabilitate la cererea unuia dintre soți și  numai în cazul comunității legale sau convenționale și doar dacă unul dintre soți încheie acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei. Această modificare constă în aplicabilitatea regimului separației de bunuri tocmai pentru a preîntâmpina și alte situații de acest fel.


Fii la curent cu ultimele articole de pe blog!